Burse sociale – anul universitar 2023-2024 – actualizat 17.10.2023

Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat cu frecvență sunt prevăzute Ordinului 6463 / 2023. 

Ordinul Ministerului Educației nr. 6463 din 2023

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1.898 lei / lună.

 

Perioada care se ia în calcul pentru stabilirea venitului net pe membru de familie este OCTOMBRIE 2022 – SEPTEMBRIE 2023.

 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 09.10.2023 –  31.10.2023, ÎNTRE ORELE 0900 – 1500.

 

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului/studentei și membrilor familiei după caz (Anexa 3A și B).

 

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorități și criterii:

 1. Studenți orfani de unul sau ambii părinţi, studenți proveniți din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centrele de plasament care nu au realizat în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (1.989 Ron).
 2. Studenţilor bolnavide tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesinant, boli maligne, sindroame de malabsorbtie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică  cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;
 3. studenţilor a căror familie nu realizează în cele 12 luni înainte de începerea semestrului (adică în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc.

 

Sintagma ”familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ la zi, organizată conform legii și care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Prin persoană singură din familie monoparentală se înțelege:

 1. Persoană necăsătorită
 2. Persoană văduvă
 3. Persoană divorțată
 4. Persoană al/a cărei/cărui soț/soție este declarat/ă dispărut/ă prin hotărâre judecătorească
 5. Persoană al/a cărei/cărui soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Persoana al/a cărei/cărui soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor
 7. Persoana care a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una din situațiile prevăzute la lit. a)-e)

Se asimilează termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

Bursele de ajutor social se acordă pe perioada legală a programului până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

 

Documente necesare obținerii bursei sociale:

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI  vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri în afara celor declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar;

(4) copie după certificatul de naştere și cartea de identitate;

(5) copii după certificatele de deces ale părinţilor;

(6) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

 1. a) adeverinţă de salariu netpentru perioada luată calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023);

(7) documente justificative de la Administraţia Financiară (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU STUDENT;

(8) Ancheta socială – în cazul în care studentul nu realizează venituri

(9) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE UN PĂRINTE vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1(se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a, respectiv Anexa 3b – acordul părintelui, respectiv a studentului pentru verificarea datelor din dosar;

(4) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate pentru studenți și membrii familiei;

(5) copie după certificatul de deces al părintelui;

(6) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(7) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:

 1. a) adeverinţă de salariu NETpentru perioada luată în calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023);

(8) documente justificative de la Administraţia Financiară (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023  conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU STUDENT, PĂRINTE ȘI FRAȚII CU VÂRTA DE PESTE 18 ANI;

(9)  declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: octombrie 2022 – septembrie 2023);

(10) Ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;

(11) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII PROVENIŢI DIN FAMILII MONOPARENTALE  vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a, respectiv Anexa 3b – acordul părintelui, respectiv a studentului pentru verificarea datelor din dosar;

(4) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate pentru studenți și membrii familiei;

(5) copie după hotărârea de divorț, în cazul în care părinții sunt divorțați;

(6) hotărâre judecătorească în cazul în care unul din părinți este declarat dispărut;

(7) act doveditor în cazul în care unul din părinți este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea familiei;

(8) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(9) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părinte:

 1. a) adeverinţă de salariu NETpentru perioada luată în calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023);

(10)  declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: octombrie 2022 – septembrie 2023);

(11) documente justificative de la Administraţia Financiară (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023  conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU STUDENT,  PĂRINTE ȘI FRAȚII CU VÂRTA DE PESTE 18 ANI;

(12) Ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului nu realizează venituri;

(13) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII PROVENIŢI DIN CENTRELE DE PLASAMENT  vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar;

(4) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate;

(5) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

(6) adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023) – dacă este cazul;

(7) documente justificative de la Administraţia Financiară (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023  conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU STUDENT;

(8) Ancheta socială – în cazul în care studentul nu realizează venituri;

(9) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENȚII CARE SOLICITĂ BURSĂ MEDICALĂ vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialistvizat de medicul de familie al studentului si de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8).

(4) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENȚII SUB 26 DE ANI CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a, respectiv Anexa 3b – acordul părinților, respectiv a studentului pentru verificarea datelor din dosar

(4) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate;

(5) copie ale cărţilor de identitate ale părinţilor;

(6) copii ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

(7) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(8) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

(9) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:

 1. b) adeverinţă de salariu NETpentru perioada luată în calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023);

(10) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit  (de specificat perioada luată în calcul – octombrie 2022 – septembrie 2023), în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;

(11) documente justificative de la Administraţia Financiară – ANAF privind veniturile nete obţinute din salarii, activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru pentru anul 2022 și 2023 conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU PĂRINȚI, STUDENT ȘI FRAȚII CU VÂRTA DE PESTE 18 ANI;

(12) Ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;

(13) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 26 DE ANI ŞI 35 DE ANI vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – ANEXA 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – ANEXA 2

(3) Anexa 3a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar

(3) copie a cărţii de identitate și a certificatului de naștere;

(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) adeverinţă de salariu NETpentru perioada luată în calcul (octombrie 2022 – septembrie 2023);

 (5) documente justificative de la Administraţia Financiară – ANAF privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023  conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU;

(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie, etc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(7) Ancheta socială – în cazul în care studentul nu realizează venituri;

(8) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei);

 

Pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente:

 1. a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/ soţie (literele i.- v.), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
 3. i) copie a cărţii de identitate;
 4. iv) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile neteobţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anul 2022 și 2023 conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;.
 5. v) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate cele 12 luni care se iau în calcul).

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda, la cerere, în cuantum lunar al unei burse de ajutor social, semestrial, studenților cu unul sau ambii părinți decedați, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centrele de plasament sau studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) un venit net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel național (949 lei)

Studenții care solicită această categorie de bursă atașează la dosarul de bursă de ajutor social o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.

Regulamentul-Serviciilor-Pentru-Studenti

 

Lasă un răspuns