Mesajul decanului

Pentru realizarea programului managerial pentru cei patru ani de mandat ca Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi și în expunerea obiectivelor acestuia am avut în vedere:

 • programul managerial al Rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • planul strategic al Facultății de Teologie Romano-Catolică;
 • legislația la zi în materie de învățământ superior;
 • cele mai bune practici existente în universitate în materie de management universitar.

Viziune

Facultatea de Teologie Romano-Catolică are un profil particular în cadrul Universității „Al.I. Cuza” și reflectă cumva situația Bisericii Catolice din România: minoritară cât privește numărul, dar vie și dinamică în activitățile ei educative, sociale, spirituale și pastorale. Înființată începând cu anul universitar 2002-2003, Facultatea de Teologie Romano-Catolică și-a propus ca misiune didactică formarea specialiștilor în domeniul asistenței sociale, al învățământului teologic și al activităților pastorale, printr-o pregătire teoretică și practică a studenților, la nivelul standardelor general acceptate pe plan național și internațional. De asemenea, și-a propus ca misiune științifică promovarea cercetării științifice, teoretice și aplicative, în domeniul asistenței sociale și al teologiei pastorale, printr-o angajare directă a studenților și a cadrelor didactice, în spiritul unui dialog permanent și constructiv cu celelalte științe, în special cu cele socio-umane.

În cei 18 ani de existență, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a reușit să-și contureze profilul și să dezvolte programe de studii universitare pentru ciclul de licență și pentru ciclul de masterat, precum și un Departament de cercetare științifică. Schimbările legislative în domeniul educației și învățământului, cerințele angajatorilor, dar și scăderea demografică provocată de fenomenul migrației tinerilor, au condus la modificări în oferta educațională a Facultății. Astfel, pentru studiile de licență, Facultatea oferă două specializări: teologie romano-catolică asistență socială și teologie romano-catolică pastorală, iar pentru studiile de master, specializarea teologie romano-catolică practică și misionară. În aceste programe de studii sunt implicați circa 130 de studenți, 7 cadre didactice titulare și 1 cercetător.

Pentru mandatul 2020-2024, ținând cont de planul managerial al Domnului Rector Tudorel Toader, de Planul strategic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Facultății de Teologie Romano-Catolică, propun următoarele direcții de dezvoltare:

 • creșterea calității activităților didactice, prin acordarea unei mari atenții mobilității internaționale a studenților și a personalului didactic;
 • lărgirea ofertei educaționale a Facultății prin înființarea unui nou master și crearea unei școli doctorale;
 • dezvoltarea cercetării științifice, pentru o mai bună vizibilitate națională și internațională a rezultatelor;
 • amplificarea parteneriatelor cu mediul social, economic și eclezial, prin diversificarea locurilor de practică și a transferului rezultatelor cercetării științifice.

Principiile manageriale

Principiile manageriale pe care mi le propun ca Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică sunt:

 • realism și dinamism al acțiunilor și al deciziilor;
 • creativitate, transparență și flexibilitate în procesul de conducere, prin promovarea și sprijinirea soluțiilor novatoare, care pot spori calitatea și eficiența activităților specifice Facultății de Teologie Romano-Catolică;
 • coerența măsurilor, astfel încât toate acțiunile să se subsumeze obiectivului fundamental al comunității academice, definit în cadrul UAIC;
 • centrarea preocupărilor pe calitatea activităților de formare educațională și de cercetare științifică către și pentru studenți;
 • eficiența procesului managerial, prin implicarea tuturor factorilor și a eșaloanelor decizionale, a cadrelor didactice, a studenților și a personalului auxiliar, în analiza și conducerea diferitelor activități, potrivit competențelor atribuite prin Carta universitară și legea Educației Naționale;
 • deschidere în dialogul cu toate instituțiile și organizațiile care gravitează în jurul Facultății și al Universității, care să se concretizeze în disponibilitatea de a discuta, negocia și coopera cu parteneri din mediul universitar și extrauniversitar, din țară sau din străinătate.

Stilul de conducere

Stilul de conducere pe care îl voi practica se va baza pe promovarea consecventă a următoarelor principii:

 • Calitatea mai întâi, atât în formarea educațională, cât și în cercetare.
 • Studentul este pe primul plan, dar munca și respectul triumfă.
 • Eficacitate și asumare a demersului managerial.

Obiectivele operaționale și activitățile necesare îndeplinirii acestora

Programul managerial pe care îl propun în calitate de candidat la funcția de Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică se subsumează Programului managerial al Rectorului Universității „Al.I. Cuza” din Iași, având obiective derivate din acesta, însă cu elementele specifice adaptate domeniului teologie.

Misiunea Facultății de Teologie Romano-Catolică rezultă din rolurile fundamentale asumate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Carta universitară, în concordanță cu legislația în vigoare. Aceasta include:

 • promovarea identității culturale catolice
 • dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale
 • promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice
 • sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane
 • realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional.

Din această misiune derivă următoarele obiective generale și specifice:

 • formarea universitară de specialiști în domeniile asistență socială, teologie didactică și teologie pastorală;
 • perfecționarea continuă a absolvenților prin oferirea de programe de master și de doctorat;
 • dezvoltarea cercetării științifice, teoretice și aplicative, în domeniul asistenței sociale și al teologiei didactice și pastorale;
 • promovarea unui dialog permanent și constructiv cu celelalte științe, în special cu cele socio-umane;
 • dezvoltarea unui climat academic favorabil realizării activităților de cercetare și transfer de cunoaștere, printr-un bun management al calității.
 • modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice și de cercetare;
 • dezvoltarea unui climat organizațional armonios și a unei culturi organizaționale bazate pe următoarele valori: excelența, colegialitatea, transparența, creativitatea, integritatea, interdependența, respectul pentru tradiție și predecesori;
 • cooperarea cu mediul socio-economic și eclezial pentru o mai bună integrare a absolvenților pe piața muncii;
 • consolidarea relațiilor cu Facultăți de același profil din țară și din străinătate.

Având în vedere misiunea și obiectivele Facultății de Teologie Romano-Catolică, pentru mandatul 2020-2024 îmi propun să realizez:

Obiectivul general, și anume să contribui la producerea și transmiterea de cunoaștere avansată în domeniul TEOLOGIE, specializările pastorală, didactică și asistență socială și de a realiza integrarea reală a comunității Facultății de Teologie Romano-Catolică în Spațiul European al Învățământului Teologic, prin formare educațională și cercetare științifică.

Pentru realizarea acestui obiectiv voi urmări îndeplinirea obiectivelor operaționale specifice și dezvoltarea de activități-suport necesare, respectiv:

Obiectivul specific 1: Optimizarea activității didactice și asigurarea calității programelor de studii universitare (licență, master și doctorat).

Voi avea în vedere următoarele principii:

 • principiul echității în educație: garantarea unui învățământ echitabil pentru toți studenții înmatriculați;
 • principiul participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare: studenții să fie reprezentați în toate forurile consultative, deliberative și executive din cadrul Facultății;
 • principiul libertăților academice: garantarea libertății de exprimare și asociere a studenților:
 • principiul angajabilității: orientarea procesului educațional spre o dezvoltare personală integrală a studenților, pentru o mai bună integrare a lor în societate și pe piața muncii;
 • principiul învățământului centrat pe student: dreptul a fi evaluat potrivit obiectivelor teoretice și practice ale cursurilor, precum și dreptul de a beneficia de trasee de învățare individualizate, conform normelor legale și planurilor de învățământ.

Pentru atingerea acestor obiective, voi avea în vedere următoarele activități:

 • Pagina web și contul facebook FTRC actualizate periodic, pentru a permite accesul studenților și al viitorilor studenți la cele mai noi și importante informații despre activitățile FTRC.
 • Număr de cadre didactice și studenți FTRC care participă la evenimentele din cadrul Caravanei UAIC în licee
 • Număr de evenimente UAIC pentru promovarea ofertei pentru studii de licență și masterat la care participă reprezentanți ai FTRC
 • Organizarea și desfășurarea admiterii pentru programele de licență și master
 • Școli de vară interdisciplinare finanțate în cadrul schemei Rose pentru învățământul preuniversitar
 • Rapoarte de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programelor de studii de licență și master
 • Îmbunătățirea calității activităților didactice și corelarea cu standardele naționale și internaționale (actualizare planuri de învățământ, fișe ale disciplinelor, suporturi de curs etc.)
 • Îmbunătățirea modalităților de organizare a practicii de specialitate din Facultate
 • Organizarea sistemului de tutoriat pentru studenții FTRC în risc de insucces academic și abandon
 • Număr de mobilități Erasmus+ de studiu
 • Număr de mobilități Erasmus+ de practică
 • Număr de mobilități de predare (Erasmus+ și altele)
 • Număr de mobilități de formare pentru personalul didactic auxiliar
 • Număr de participări la cursuri de formare pentru personalul didactic auxiliar

Obiectivul 2: Dezvoltarea activităților de cercetare științifică în domeniul teologiei 

Priorități de acțiune:

 • Consolidarea recunoașterii internaționale pentru calitate în cercetare: prin colaborarea cu instituții similare la nivel european;
 • Dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic: valorificarea rezultatelor cercetării în spațiul socio-economic, pentru a avea susținerea activității și asigurarea finanțării;
 • Asigurarea bazei materiale pentru activitățile de cercetare: asigurarea echipamentelor adecvate și a fluxului de consumabile pentru o bună dezvoltare a activității de cercetare.

Pentru atingerea acestor obiective, voi avea în vedere următoarele activități:

 • Lucrări științifice ISI, BDI, Arts&Humanity
 • Proiecte de cercetare depuse
 • Participări la conferințe internaționale organizate în străinătate susținute din fonduri FTRC
 • Conferințe științifice naționale organizate
 • Conferințe studențești naționale organizate
 • Încurajarea dezvoltării colaborării interdisciplinare, cu cadre didactice din universitate, pentru realizarea de lucrări științifice și proiecte de cercetare;

Obiectivul 3: Modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare

Activități:

 • Optimizarea spațiilor pentru activitățile de educație și cercetare 

Obiectivul 4: Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul profesional socio-economic și eclezial

Activități:

 • Cursuri de formare profesională acreditate
 • Cursuri de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar acreditate
 • Crearea unui cadru formal de colaborare cu mediul eclezial și cel socio-cultural local, pentru identificarea de noi oportunități de colaborare în domeniul cercetării științifice, mai ales a celui cu caracter aplicativ;
 • Invitarea reprezentanților instituțiilor ecleziastice, ai administrației publice locale și ai societății civile la principalele evenimente organizate de Facultate, pentru o mai bună cunoaștere și pentru încheierea de parteneriate concrete cu instituțiile și organizațiile cu care există obiective comune de colaborare;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu potențialii angajatori și absolvenții Facultății, atât în cadrul târgurilor de profil, cât și prin găzduirea de prezentări de oportunități de carieră la care să fie invitați studenți din anii terminali sau de la programele de masterat;
 • Identificarea unor soluții de cointeresare a firmelor și a instituțiilor bisericești pentru oferirea de stagii de practică de specialitate studenților.

Obiectivul 5: Sprijinirea procesului de îmbunătățire a poziționării UAIC în ranking-urile internaționale (THE, QS, U-Multirank etc.

 • Seminarii de prezentare a ranking-urilor internaționale în care este inclusă UAIC, realizate de subcomisia de managementul calității FTRC
 • Baze de date actualizate pentru: contacte cadre didactice, angajatori, număr parteneriate, absolvenți angajați, absolvenți neangajați, absolvenți care își continuă studiile
 • Număr de chestionare on-line / formulare de autoevaluare completate de personalul didactic titular

Conf. univ.dr. pr. Ștefan LUPU

Lasă un răspuns