Admitere Septembrie 2019: Studii universitare de licență

 

Specializări oferite pentru studii universitare de licenţă

· Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF)

· Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF)

De ce la noi?

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

·        într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română

·        într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)

·        într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică

·        într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene

·        într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare

Numărul de locuri rămase pentru sesiunea Septembrie 2019
1. Studenţi români:

  •   1 loc buget – absolvenți licee din mediul rural
  •  18 locuri cu taxă

2. Români de pretutindeni:

  •   2 locuri buget fără bursă
  •   2 locuri cu taxă

 

Perioada desfăşurării admiterii

Sesiunea septembrie:

9 – 11 septembrie – înscrierea candidaţilor

Între orele 9.00-16.00

12 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

candidații înscriși la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor susține proba orală la Teologie Dogmatică pe data de 12.09.2019 ora 9.00 în Amf. A14

 

Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Taxe

Taxa de înscriere: 0 RON

Taxa de şcolarizare: 2000 RON

Criterii de admitere
Teologie Romano-Catolică asistenţă socială

  • 100% – media examenului de bacalaureat

 

Teologie Romano-Catolică Pastorală

  •   40% – proba orala la Teologie Dogmatica (YOUCAT – Catehismul pentru tineri)
  •   60% media examenului de bacalaureat

 

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie, absolvenți cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere

Criterii de departajare în caz de medii egale

 

În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii liceale

 

 

Actele necesare

Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;

• Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

• Original* și copie după certificat de naștere;

• Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);

Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului (numai pentru candidații la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală);

• Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Important

Pe data de 13 septembrie 2019 candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 Ron). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

3. Sa semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

4. Să depună la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

 

 

Ce cursuri se fac?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice ♦ Teologie dogmatică ♦  Istoria Bisericii ♦ Teologie morală ♦ Teologie socială  ♦  Introducere în sociologie ♦ Psihologie socială ♦ Drept și legislație în AS ♦ Dezvoltare umană ♦ Metodologia cercetării sociale

Discipline de specialitate

Filosofie ♦ Bioetică ♦ Competențe și abilități practice ♦ Sistem de Asistență Socială ♦ Bazele Asistenței Sociale ♦ Politici sociale ♦ Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice ♦ Dreptul canonic ♦ AS aplicată ♦ Diagnoza și soluționarea problemelor sociale ♦ AS a familiei și copilului ♦ AS a persoanelor vârstnice ♦ Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic ♦ Consiliere în AS ♦ AS a persoanelor cu dizabilități ♦ Metodologia lucrărilor științifice ♦ Psihologia vârstelor vieții religioase ♦ Teologie liturgică ♦ Religie și Asistență Socială ♦ Managementul și evaluarea programelor de asistență socială ♦ Practică de vară

Discipline complementare

Antropologie creștină ♦ Limba italiană ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Etică și integritate academică ♦ Educație fizică

Teologie Romano-Catolică Pastorală

Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice (Introducere în Sfânta Scriptură Pentateuhul, Cărţile istorice, Cărţile profeţilor, Evangheliile, Scrisorile sfântului Paul) ♦ Teologie dogmatică (Sfânta Treime, Antropologia teologică, Cristologia, Pneumatologia) ♦ Istoria Bisericii

Discipline de specialitate

Filosofie (Logică, Epistemologie şi Cosmologie, Ontologie, Metafizică, Cosmologie şi antropologie filozofică, Teodicee, Etica) ♦ Istoria filosofiei ♦ Teologia spirituala ♦ Teologie fundamentală ♦ Teologia religiilor ♦ Dreptul canonic ♦ Teologie morală (Fundamentală, Morala virtuţilor, Biotetica, Doctrina socială a Bisericii) ♦ Liturgie ♦ Teologie pastorală ♦ Psihologia experienței religioase,

Discipline complementare

Catehetică ♦ Patrologie ♦ Misiologie ♦ Limba italiană ♦ Limbi clasice: latină, greacă, ebraică ♦ Muzica ♦ Retorică ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Practică pastorală

 

 

 

Cine sunt profesorii?

Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Profesori titulari

Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif

Profesori invitaţi

Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Dumitru Stan, Prof. univ. dr. Doina Balahur Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Nina Mihalache, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, Prof. Stelian Hadâmbu

Teologie Romano-Catolică Pastorală

Profesori titulari

Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu, Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif, Lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț

Profesori invitaţi

Lect. univ. dr. pr. Benone Farcaș, Lect. univ. dr. pr. Mihai Pătraşcu, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu. Prof. Stelian Hadâmbu

Perspective de carieră

Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala pregătește

 asistenți sociali,

 consilieri în probleme sociale,

 mediatori sociali,

 pedagogi în licee seminariale,

 consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești,

 documentariști,

 lucrători în sistemul social public și privat,

 asistenți de cercetare,

 cercetători,

 funcționari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregătește

 preoți pentru cultul romano-catolic

 profesori pentru învățământul religios primar și secundar

 expert în probleme ale minorităților religioase

 asistenți de cercetare, cercetători

 funcționari publici.

Oportunităţi de angajare

 Organizații non-guvernamentale şi bisericeşti

 Primării și administrație publică

 Centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate

 Învățământ

 Mass-media (departamente sociale)

 Institute de cercetare,

 Departamente de resurse umane

Continuarea studiilor

Absolvenții au posibilitatea să se înscrie la masteratul Facultății noastre:

Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)

După absolvirea acestuia, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase.

Este posibilă și continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii înrudite.

Ce resurse avem?

Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

 

Activităţi extracurriculare

Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific

 vizite la diferite obiective culturale din Iaşi

 zile de reculegere

 cateheze

 zile de destindere

Metodologie_Admitere_Licenta_2019

Lasă un răspuns