Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 – EURO 200

Studenții care doresc să beneficieze de acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200, trebuie să depună, până pe data de 17 aprilie 2020, un dosar care să conțină următoarele documente:

  1. Cerere tip (model_cerere_euro_200);
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
  6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7. Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Observaţii:

  • Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Este asimilat termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

 

Dosarul va fi trimis pe e-mail la adresa ftrc@uaic.ro.

Lasă un răspuns