Misiune, obiective, strategii, cercetare, colaborari

1. Misiunea facultăţii se conturează pe trei planuri:

 • 1.1 Misiunea didactică
  • Formarea specialiştilor în domeniul asistenţei sociale şi a învăţământului, dublaţi de o cultură şi o formaţie teologică care să le confereo viziune creştină asupra realităţilor sociale:
a) pregătirea curentă, teoretică şi practică a studenţilor, la nivelul standardelor general acceptate în plan naţional şi internaţional;
b) formarea ca viitori specialişti, iniţiatori de programe, organizatori de cursuri de perfecţionare, diseminatori de informaţie ştiinţifică, didactică şi socială.
 • 1.2 Misiunea ştiinţifică

Promovarea cercetării ştiinţifice, teoretice şi aplicative în domeniul asistenţei sociale şi al teologiei. Politica promovată va acorda o atenţie prioritară implicării directe a studenţilor în activiăţi de cercetare ştiinţifică din domeniile teologie şi ştiinţe socio-umane.

   Colaborarea la nivel naţional şi internaţional cu persoane şi instituţii implicate în activiăţi de cercetare.
 • 1.3 Misiunea de intervenţie exercitată prin intermediul unei structuri mixte Facultate – Episcopia Romano Catolică:
  • Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași,
  • Caritas Diecezan,
  • Centrul Misionar Diecezan,
  • Acţiunea Catolică, etc.
   Specific Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este orientarea spre promovarea valorilor umane creştine şi democratice privind realitatea socială şi relaţiile interumane.

2. Obiective academice

 • 2.1 Oferta de formare universitară a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este constituită din trei specializări de formare iniţială în: Teologie Romano-Catolică Didactică
 • 2.2 Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială Teologie Romano-Catolică Pastorală
 • 2.2 Activitatea de cercetare ştiinţifică
  • Pentru promovarea cercetării în domeniul ştiinţelor socio-umaniste, în facultate există un Departament de Cercetare Ştiinţifică.
  • Acesta are menirea de a contribui la dezvoltarea oricărei forme de cercetare ştiinţifică în universitate şi în afara acesteia, colaborând mai ales în zonele ştiinţelor teologice şi socio-umaniste.
 • 2.3 Activităţile de intervenţie socială
  • Vor fi stimulate prin crearea unui cadru specific de organizare şi prin implicarea unui număr de studenţi şi cadre didactice în opera socială a Bisericii.

3. Numărul de studenţi

   Specializările din ciclul de studii de licenţă (Teologie Romano-Catolică Didactică, Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială, TeologieRomano-Catolică Pastorală) cuprind un număr de 136 de studenţi distribuiţi astfel:
 • Teologie Romano-Catolică. Asistenţă Socială – 42 studenţi
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală – 77 studenţi
   In ciclul de studii de masterat:
 • Strategii ale carităţii creştine – 17 studenţi
   Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar.
4. Strategii privind tehnologiile didactice
Metodele de predare răspund în general, aşteptărilor studenţilor şi necesităţilor didactice. Trebuie ţinut seama de specificul specializărilor care implică un volum mare de studiu individual, de lecturi personale.
5. Strategii de cercetare ştiinţifică
Încurajarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul teologic, filozofic şi al asistenţei sociale prin proiecte specifice şi participări la sesiunile studenţeşti;
6. Colaborări
-Via Univers iry College, Danemarca
-Instituţii locale, Direcţia Sanitară, Consiliul Local, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Direcţia de Protecţie a copilului, Caritas, C.M.D.
3.3 Facultăţi similare (Bucureşti, Cluj)
– Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din Iaşi
– Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman
– Facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale din Lateran, Roma, Italia
Se va încerca stabilirea de noi contracte şi dezvoltarea relaţiilor cu altefacultăţi şi universităţi din străinătate.
7. Strategii cu privire la managementul resurselor umane
   Recrutarea, selecţia şi evaluarea personalului se va face în conformitate cu regulamentul Universităţii şi legile în vigoare.
   Facultatea va încerca motivarea personalului prin salarizare diferenţiată, sprijin financiar pentru anumite activităţi de cercetare.
8. Strategii de gestionare a bazei materiale
   Întreţinerea din fonduri proprii şi sponzorizări a bazei materiale a facultăţii.
9. Strategii privind informaţia, documentarea şi bibliotecile
   Susţinerea sistemului informaţional şi a bibliotecii facultăţii.
10. Strategii financiare
   Promovarea sponsorizărilor pentru susţinerea activităţii didactice şi de cercetare a facultăţii.
11. Strategii manageriale
   Promovarea unui plan managerial al facultăţii, prin implicarea atât a întregului personal angajat, cât şi a altor persoane şi instituţii statale şi neguvernamentale, româneşti şi din străinătate.
Decan,
Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA

Lasă un răspuns