Euro 200

Programul „EURO 200” – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare – an universitar 2023-2024

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cu o vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 lei pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Calendar Euro 200

Acte necesare pentru Programul ”Euro 200”:

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenții pot depune, la Secretariatul facultății, până la data de 20 mai 2024, conform Ordinului nr. 4138/03.04.2024, dosarele cu următoarele documente:

l) Cererea tip anexată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, format Word sau Pdf;

2) Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

3) Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4) Adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii; 

5) Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;

6) Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă recomandată, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023:

  • pentru desktop-procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5″ și rezoluție minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;
  • pentru laptop, notebook, ultrabook și dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14″; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră web.
  • Calculatoarele a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licențiat.

7) Adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).

 

Câteva precizări de termeni (conform Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, art. 2):

Termenul „familie” se referă la soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

Legislația care reglementează Programul Euro 200:

  • Hotărâre nr. 395/04.05.2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004;
  • Legea nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. I.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
  • Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.

Lasă un răspuns