Bursa pentru performanță științifică (inovație și brevete)

Studenții care au obținut performanțe științifice prin: publicarea de articole, studii, cărți, monografii/inovații și brevete/premii la manifestări științifice naționale și internaționale / participarea la simpozioane, conferințe și sesiuni științifice în domeniul și din timpul ciclului de studii, pot candida pentru obținerea unei burse de performanță științifică.

Acest tip de bursă se poate acorda începând cu anul II de studii, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculați la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Solicitanții acestei categorii de burse vor depune, în perioada 21.11.2023 – 23.11.2023, la secretariatul facultății, dosarul de candidatură care va cuprinde:

  • cererea tip de acordare a acestui tip de bursă;
  • b) curriculum vitae (în format Europass);
  • c) situația şcolară cu rezultatele obţinute în anul universitar anterior – eliberată şi certificată de secretariatul facultăţii, în original;
  • d) lucrările științifice sau copiile după documentele care atestă performanțele științifice realizate/obținute în domeniul și din timpul ciclului de studii la care este inmatriculat;
  • e) scrisoarea de recomandare a cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea științifică din care să reiasă explicit și concret contribuțiile efective ale studentului în activitatea de cercetare desfășurată și rezultatele concrete /cuantificabile ale acesteia;
  • f) opisul semnat al tuturor documentelor justificative depuse, care va fi contrasemnat pentru certificarea existenței în dosar a acestor documente, de către persoana care primeste și înregistrează dosarul.

 

 

Lasă un răspuns