ADMITERE 2020: Studii universitare de masterat

Programul oferit pentru studii universitare de masterat

Metodologie_Admitere_Master_2020

Vezi videoclipul de prezentare pe Youtube

Teologie Romano-Catolică Practică și misionară (2 ani, IF)
Perspective de carieră  
  Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară pregătește

 • preoți pentru cultul romano-catolic
 • profesori pentru învățământul religios liceal
 • expert în probleme ale minorităților religioase
 • asistenți de cercetare
 • cercetători
 • funcționari publici
Oportunităţi de angajare  
 
 • Parohii şi instituţii pastorale ale Bisericii Romano-Catolice
 • Organizații non-guvernamentale
 • Instituţii centrale ale statului
 • Studii de piaţă şi marketing cultural
 • Învățământ
 • Mass-media
 • Institute de cercetare, Departamente de resurse umane
Continuarea studiilor
Absolvenții programului de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a lucra în următoarele domenii:

 • sociologia și antropologia comunicării religioase
 • metode de cercetare și de analiză a discursului social și biblic
 • practici de comunicare interdisciplinară în mass-media
 • principii de etică creștină
 • consiliere psihopedagogică și spirituală

După absolvire, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase sau în domenii înrudite.

Numărul de locuri pentru anul academic 2020-2021
1. Studenţi români:

 • 26 locuri buget
 • 20 locuri cu taxă

2. Români de pretutindeni

 • 1 loc buget, cu bursă
 • 1 loc, fără bursă
 • 1 loc cu taxă

Locuri rămase libere pentru sesiunea Septembrie 2020

Studenţi români: 5 locuri buget; 18 locuri cu taxă

Români de pretutindeni: 1 loc buget cu bursă, 1 loc buget fără bursă; 1 loc cu taxă

Perioada desfăşurării admiterii
Sesiunea iulie

 • 13 – 24 iulie – înscrierea candidaţilor după următorul program:
  • 13 – 17 iulie între orele 9.00 – 16.00
  • 18 – 19 iulie între orele 9.00 – 13.00
  • 20 – 24 iulie între orele 9.00 – 16.00
 • 27 – 31 iulie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Sesiunea septembrie

 • 7 – 9 septembrie – înscrierea candidaţilor, între orele 9.00 – 16.00
 • 10 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Taxe

Taxa de înscriere:  0 RON

Taxa de şcolarizare: 2400 RON

Criterii de admitere
 • 60% – media examenului de licenţă
 • 40%- nota obținută la prezentarea unui CV și a unei scrisori de intenție
Criterii de departajare în caz de medii egale
În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate
Actele necesare

Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE.

 • Pentru înscrierea ONLINE documentele vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://inscriere.uaic.ro/). Candidații declaraţi admişi au obligația ca odată cu confirmarea locului să își completeze dosarul de înscriere cu actele în original.

 • Pentru depunerea dosarului „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, candidații trebuie să respecte măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 stabilite prin Ordinul nr. 4267 din 18 mai 2020. În acest sens, accesul în instituţia de învăţământ se va face doar după completarea unei Declarații pe propria răspundere pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19).

• Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.

• Diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;

•  Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

•  Original* și copie după certificat de naștere;

•  Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

• Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii tip legitimație (format 2/2.5);

• Certificatul de botez;

• Curriculum vitae;

• Scrisoare de intenție

• Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Important

În perioadele 28 – 31 iulie și 3 – 5 august 2020, respectiv 10 – 11 septembrie și 14 – 15 septembrie 2020, candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (360 Ron). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

3. Să semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

4. Să depună la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

Ce cursuri se fac?
Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

♦ Preotul-identitate și misiune ♦ Parohia-comunitate de credință ♦ Literatura sapiențială ♦ Teologia fundamentală a sacramentelor ♦ Etica sexuală și matrimonială ♦ Scrierile sfântului Ioan ♦ Teologia specială a sacramentelor ♦ Morala vieții sociale ♦ Cărțile III, V și VI din Codul de Drept Canonic ♦ Teme fundamentale de teologie spirituală ♦ Cartea a IV-a din Codul de Drept Canonic ♦ Celebrarea sacramentelor și a sacramentaliilor

♦ Sacramentele-semnele credinței și ale harului ♦ Omiletica ♦ Psalmii ♦ Escatologia ♦ Sacramentul Penitenței ♦ Teologie biblică ♦ Mariologie ♦ Catehetica ♦ Dreptul matrimonial ♦ Sfânta Liturghie ♦ Istoria spiritualității creștine ♦ Spiritualitatea preotului diecezan

Cine sunt profesorii?
Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

 • prof.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu
 • Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea
 • Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu
 • Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş
 • Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif
De ce la noi?
Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

 • într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română
 • într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 • într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 • într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 • într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare
Ce resurse avem?
 • Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

 • Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

 • Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

 • Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

Activități cu studenții
Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific
 • vizite la diferite obiective culturale din Iaşi
 • zile de reculegere
 • cateheze
 • zile de destindere

 

 

Lasă un răspuns