Admitere Septembrie 2014: Studii universitare de licență

   Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi le oferă absolvenţilor de liceu posibilitatea formării lor profesionale, intelectuale, umane şi spirituale, la un nivel superior, adică universitar. În acest an, se vor organiza două sesiuni de admitere la cele trei specializări:

 • Teologie Romano-Catolică Didactică (3 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)
 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)

Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea septembrie:
08 – 10 septembrie înscrierea candidaţilor
11 – 13 septembrie selecţia şi afişarea rezultatelor

Numărul de locuri aprobate pentru anul academic 2014-2015:

DOMENIUL
Specializarea
 Nr. locuri BUGET
 Nr. locuri TAXĂ
Teologie
Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială, IF
17
5
Teologie Romano-Catolică Didactică, IF
Teologie Romano-Catolică Pastorală, IF
0
9

   Condiţii de înscriere:

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, precum şi studenţi şi absolvenţi ai diverselor instituţii de învăţământ superior.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 1.600 RON

   Criterii de admitere:

Specializare Criteriu de admitere
Teologie Romano-Catolică asistenţă socială 100% – media generală de la examenul de bacalaureat
Teologie Romano-Catolică Didactică
Teologie Romano-Catolică Pastorală 40% – proba orală la Teologie Dogmatică
60% – media generala de la examenul de bacalaureat

   Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie pot fi înscrişi fără admitere.

   Criterii de departajare în caz de medii egale:

   În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii.

   Dosarul de admitere va trebui să cuprindă următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MEN (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune o copie legalizată – pentru domeniile din afara UAIC, sau copie simplă – pentru domeniile din UAIC, la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie după buletinul de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Dosar plic;

   Cazare:

   Pe durata studiilor, studenţii pot beneficia de cazare fie în căminele Universităţii, fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

Activităţi extracurriculare:

Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • Participare la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific;
 • Vizite la diferite obiective culturale din Iaşi sau din alte localităţi;
 • Zile de reculegere şi pelerinaje;
 • Celebrarea Sf. Liturghii pentru studenţi;
 • Cateheze;
 • Zile de destindere, etc.

Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro, www.ftrc.uaic.ro.

Lasă un răspuns