Admitere 2017: Studii universitare de masterat

Pentru anul academic 2017-2018, Facultatea de Teologie Romano-Catolică oferă absolvenților unui program de licență, posibilitatea formării lor profesionale, intelectuale, umane şi spirituale în cadrul a două programe de studii pentru ciclul de masterat

 

Programe oferite pentru studii universitare de masterat

·   Strategii ale carităţii creştine (2 ani, IF)

·   Teologie Romano-Catolică Practică și misionară (2 ani, IF)

De ce la noi?
Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

 •  într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română
 •  într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 •   într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 •  într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 •  într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare
Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2017-2018
1. Studenţi români:

 •  20 locuri buget
 •  10 locuri cu taxă

2. Români de pretutindeni

 • 1 loc buget, cu bursă
 • 2 locuri buget, fără bursă
 • 1 loc taxă
Perioada desfăşurării admiterii

Sesiunea iulie

17 – 21 iulie, orele 9.00-18.00 – înscrierea candidaţilor

24 – 26 iulie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Sesiunea septembrie

7 – 8 septembrie, orele 9.00-16.00 și 9 septembrie, orele 9.00 – 13.00 – înscrierea candidaţilor

11 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Taxe

Taxa de înscriere:  0 RON

Taxa de şcolarizare: 2000 RON

Criterii de admitere

60% – media la examenul de licenţă

40%- nota la proba orală-interviu

Interviul se va desfășura după depunerea și verificarea dosarului de admitere, în prezența comisiei de admitere. Candidații selectaţi în cadrul unor programe de mobilităţi Erasmus sau calificaţi la olimpiade şi concursuri profesionale vor putea susţine interviul on-line pe data de 24.07.2017.

Interviul constă din:

 1. Prezentarea CV-ului si a motivației pentru care candidatul alege sa urmeze programul de masterat din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică
 2. Discuții pe baza bibliografiei

 

 1. Bibliografia aferentă probei orale:

Bernard Sesboüé, A crede. Invitatie la credinta catolica pentru femeile si barbatii secolului al XXI-lea, Sapientia, Iași 2011.

Criterii de departajare în caz de medii egale
În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate
Actele necesare

• Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.

• Diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;

•  Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

•  Original* și copie după certificat de naștere;

•  Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

• Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii 3/4;

• Certificatul de botez;

• Curriculum vitae;

• Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Important

Pentru sesiunea iulie:

În perioadele 27-28 iulie şi 31 iulie-2 august 2017 candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 Ron). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

3. Sa semneze Contractul de studii

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

Candidaţii admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare.

Ce cursuri se fac?
Strategii ale Carităţii Creştine

♦ Morala carității creștine ♦ „Iubirea socială” în Doctrina Socială a Bisericii ♦ Domenii de acțiune ale carității creștine ♦ Sociologia dezvoltării comunitare ♦ Servicii sociale bazate pe comunitate

♦ Istoria carității creștine ♦ Fundamentarea teologică a carității ♦ Formarea creștină pentru slujirea caritabilă ♦ Antropologia carității-perspective etice filozofice ♦ Caritatea creștină în comunitate

♦ Aplicații, Alteritatea în practicile caritabile creștine ♦ Dezvoltare umană și comunitară ♦ Tehnici cantitative de studiu în grupuri și comunități ♦ Literatura sapiențială ♦ Teologia fundamentală a sacramentelor

♦ Strategii de implicare comunitară ♦ Lucrul cu grupurile ♦ Morala vieții sociale ♦ Managementul carității ♦ Proiecte în comunitate

Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

♦ Preotul-identitate și misiune ♦ Parohia-comunitate de credință ♦ Literatura sapiențială ♦ Teologia fundamentală a sacramentelor ♦ Etica sexuală și matrimonială ♦ Scrierile sfântului Ioan ♦ Teologia specială a sacramentelor ♦ Morala vieții sociale ♦ Cărțile III, V și VI din Codul de Drept Canonic ♦ Teme fundamentale de teologie spirituală ♦ Cartea a IV-a din Codul de Drept Canonic ♦ Celebrarea sacramentelor și a sacramentaliilor

♦ Sacramentele-semnele credinței și ale harului ♦ Omiletica ♦ Psalmii ♦ Escatologia ♦ Sacramentul Penitenței ♦ Teologie biblică ♦ Mariologie ♦ Catehetica ♦ Dreptul matrimonial ♦ Sfânta Liturghie ♦ Istoria spiritualității creștine ♦ Spiritualitatea preotului diecezan

Cine sunt profesorii?
Strategii ale Carităţii Creştine

 •  Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu
 •  Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea,
 •  Conf.univ.dr.pr. Iosif Enăşoae
 •  Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş
 •  Prof.univ.dr. Daniela Șoitu
 •  Prof.univ.dr. Conțiu-Tiberiu Șoitu
 •  Prof.univ.dr. Ion Ionescu
 •  Prof.univ.dr. Doina Balahur
 •  Prof.univ.dr. Ștefan Cojocaru
 •  Prof.univ.dr. Nicu Gavriluță
 •  Conf.univ.dr. Adrian Netedu
 •  Conf.univ.dr. Gabriela Irimescu
 •  Conf.univ.dr. Mihaela Rădoi
Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

 •  Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu
 •  Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu
 •  Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea
 •  Conf.univ.dr.pr. Iosif Enăşoae
 •  Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş
 •  Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif
Perspective de carieră
Programul de studii Strategii ale Carităţii Creştine pregătește

 •  asistenți sociali
 •  consilieri în probleme sociale
 •  mediatori sociali
 •  pedagogi în licee seminariale
 •  consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești
 •  documentariști
 •  lucrători în sistemul social public și privat
 •  asistenți de cercetare
 •  cercetători
 •  funcționari publici.
Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară pregătește

 •  preoți pentru cultul romano-catolic
 •  profesori pentru învățământul religios liceal
 •  expert în probleme ale minorităților religioase
 •  asistenți de cercetare
 •  cercetători
 •  funcționari publici
Oportunităţi de angajare
 •  Parohii şi instituţii pastorale ale Bisericii Romano-catolice
 •  Organizații non-guvernamentale
 •  Instituţii centrale ale statului
 •  Studii de piaţă şi marketing cultural
 •  Învățământ
 •  Mass-media
 •  Institute de cercetare, Departamente de resurse umane
Continuarea studiilor
Absolvenții programului de studii Strategii ale Carităţii Creştine vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a asigura servicii de asistenta și consiliere socio-psiho-pedagogică din următoarele domenii:

 •  tehnici de intervenție în asistență socială
 •  metode de consiliere și terapii de grup
 •  politici de incluziune socială pentru familie și copil
 •  implementarea valorilor religioase în activitatea de asistență socială.

După absolvire, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase sau în domenii înrudite.

Absolvenții programului de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a lucra în următoarele domenii:

 •  sociologia și antropologia comunicării religioase
 •  metode de cercetare și de analiză a discursului social și biblic
 •  practici de comunicare interdisciplinară în mass-media
 •  principii de etică creștină
 •  consiliere psihopedagogică și spirituală

După absolvire, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase sau în domenii înrudite.

Ce resurse avem?

 Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

 

Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

 

Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

 

Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

Activități cu studenții
Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 •  participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific
 •  vizite la diferite obiective culturale din Iaşi
 •  zile de reculegere
 •  cateheze
 •  zile de destindere

 

Lasă un răspuns