Admitere 2013: Studii universitare de masterat

   Pentru anul universitar 2013-2014, Facultatea de Teologie Romano-Catolică propune programul de masterat Strategii ale carităţii creştine. Cursurile acestui master sunt oferite în colaborare cu Facultatea de Filozofie – Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială şi se vor desfăşura pe o perioadă de doi ani (patru semestre).

   Misiunea programului de master ”Strategii ale carităţii creştine” constă în pregătirea complementară a absolvenţilor unui program de studii universitare de licenţă în perspectiva managementului eficient al resurselor umane în instituţii care au ca scop direct asistenţa socială a diferitelor categorii de persoane defavorizate sau în situaţii economice, sociale şi de sănătate speciale.

   Programul studiilor de master vizează formarea unor competenţe generale şi a unor competenţe specifice cu misiunea asumată, având ca dimensiuni de referinţă pregătirea pentru gestionarea şi rezolvarea pozitivă a problemelor specifice asistenţei sociale, cât şi cercetarea ştiinţifică în domeniu.

   Caracteristici ale programului

Master în Teologie socială
Forma de studiu: ZI
Perioada de studiu: 2 ani

    Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2013-2014:
Număr locuri buget: 25
Număr locuri cu taxă: 10
Pentru sesiunea din septembrie mai sunt disponibile 15 locuri cu finanţare de la buget şi 10 locuri cu finanţare din taxă.

   Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea iulie:
15 – 19 iulie – înscrierea candidaţilor
20 – 23 iulie – selecţia şi afişarea rezultatelor
Sesiunea septembrie:
09 – 11 septembrie înscrierea candidaţilor
12 – 14 septembrie selecţia şi afişarea rezultatelor

   Condiţii de înscriere

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de facultate cu Diplomă de licenţă, indiferent de domeniul în care aceasta a fost obţinută. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 2.000 RON

   Criterii de admitere:

 • 100% – media la examenul de licenţă
 • Criterii de departajare în caz de medii egale:
 • În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate.

Acte necesare

 • Diploma de licenţă în original şi supliment de diplomă. Candidaţii care nu au primit diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă vor aduce adeverinţă de licenţă în original. Dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune copii legalizate (pentru domeniile din afara UAIC) sau copii simple (pentru domeniile din UAIC), la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie xerox B.I./C.I.;
 • Certificatul de botez;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Două fotografii (tip buletin);
 • Curriculum vitae (CV);
 • Dosar plic;

   Pe durata studiilor, studenţii vor beneficia de cazare fie în căminele Universităţii în fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

   Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro,www.ftrc.uaic.ro.

Lasă un răspuns