10-12 septembrie 2018, a doua sesiune de admitere la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 10-12 septembrie a.c. o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase libere după sesiunea din iulie. Pentru anul academic 2018-2019, Facultatea de Teologie Romano-Catolică oferă absolvenţilor de liceu posibilitatea formării lor profesionale, intelectuale, umane şi spirituale în cadrul a două programe de studii universitare pentru ciclul de licenţă:

şi două programe de studii pentru ciclul de masterat

Numărul de locuri rămase pentru sesiunea septembrie 2018

 • ciclul de licenţă

  1. Studenţi români: 3 locuri buget; 16 locuri cu taxă

  2. Români de pretutindeni: 1 loc buget, cu bursă; 1 loc buget, fără bursă; 2 locuri taxă

 • ciclul de master

  1. Studenţi români: 9 locuri buget; 10 locuri cu taxă

  2. Români de pretutindeni: 1 loc taxă

Perioada desfăşurării admiterii

 1. Sesiunea septembrie:

  • 10-12 septembrie, orele 9.00-16.00– înscrierea candidaţilor

  • 13 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

  • Candidaţii la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor susţine joi, 13 septembrie 2018, la ora 9.00, în Amfiteatrul A14, proba orală la Teologie Dogmatică.

Înscrierea se face la sediul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi, corpul A. Telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro, www.ftrc.uaic.ro.

Condiţii de înscriere

 • licenţă: Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

 • masterat: Candidaţii la admitere sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Taxe

 • Taxa de înscriere: 0 lei

 • Taxa de şcolarizare licenţă: 1.600 lei

 • Taxa de şcolarizare masterat: 2.000 lei

Criterii de admitere Licenţă

 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială: 100% – media de la bacalaureat

 • Teologie Romano-Catolică Pastorală: 40% – proba orala la Teologie Dogmatică (YOUCAT – Catehismul pentru tineri) + 60% media de la bacalaureat

Criterii de admitere Masterat

 • 40% – nota obținută la prezentarea unui CV și a unei scrisori de intenție

 • 60% – media la examenul de licenţă

Actele necesare

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.

 • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. (pentru candidaţii la studii universitare de masterat şi pentru candidaţii la studii universitare de licenţă care doresc să urmeze a doua specializare);

 • Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi UE, SEE şi Elveţia)

 • Original* şi copie după certificat de naştere;

 • Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);

 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

 • 2 fotografii 2/2,5;

 • Certificatul de botez (Numai pentru candidații la Teologie Romano-Catolică Pastorală);

 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (pentru candidaţii la studii universitare de licenţă)

 • Curriculum vitae (pentru candidaţii la studii universitare de masterat);

 • Scrisoare de intenție (pentru candidaţii la studii universitare de masterat);
 • Dosar plic.

  (*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Important

 • În zilele 14,17 și 18 septembrie 2018 candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

 • 1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

 • 2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 lei la masterat şi 240 lei la licenţă). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

 • 3. Sa semneze Contractul de studii

 • Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

De ce la noi?

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

 • într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română

 • într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)

 • într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică

 • într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene

 • într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare

Perspective de carieră

Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistenţă sociala pregăteşte

 • asistenţi sociali

 • consilieri în probleme sociale

 • mediatori sociali

 • pedagogi în licee seminariale

 • consilieri şi referenţi culturali în aşezămintele bisericeşti

 • documentarişti

 • lucrători în sistemul social public şi privat

 • asistenţi de cercetare

 • cercetători

 • funcţionari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregăteşte

 • preoţi pentru cultul romano-catolic

 • profesori pentru învăţământul religios primar şi secundar

 • expert în probleme ale minorităţilor religioase

 • asistenţi de cercetare, cercetători

 • funcţionari publici.

Programul de studii Strategii ale Carităţii Creştine pregăteşte

 • asistenţi sociali

 • consilieri în probleme sociale

 • mediatori sociali

 • pedagogi în licee seminariale

 • consilieri şi referenţi culturali în aşezămintele bisericeşti

 • documentarişti

 • lucrători în sistemul social public şi privat

 • asistenţi de cercetare

 • cercetători

 • funcţionari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică şi Misionară pregăteşte

 • preoţi pentru cultul romano-catolic

 • profesori pentru învăţământul religios liceal

 • expert în probleme ale minorităţilor religioase

 • asistenţi de cercetare

 • cercetători

 • funcţionari publici.

Oportunităţi de angajare

 • Parohii şi instituţii pastorale ale Bisericii Romano-Catolice

 • Organizaţii non-guvernamentale

 • Instituţii centrale ale statului

 • Studii de piaţă şi marketing cultural

 • Învăţământ

 • Mass-media

 • Institute de cercetare

 • Departamente de resurse umane

Continuarea studiilor

Absolvenţii ciclului de licenţă au posibilitatea să se înscrie la masteratele Facultăţii noastre: Strategii ale Carităţii Creştine (2 ani) şi Teologie Romano-Catolică Practică şi Misionară (2 ani)

După absolvirea acestora, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase.

Este posibilă şi continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii înrudite.

Absolvenţii programului de studii Strategii ale Carităţii Creştine vor avea cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a asigura servicii de asistenta şi consiliere socio-psiho-pedagogică din următoarele domenii:

 • tehnici de intervenţie în asistenţă socială o metode de consiliere şi terapii de grup o politici de incluziune socială pentru familie şi copil o implementarea valorilor religioase în activitatea de asistenţă socială.

Absolvenţii programului de studii Teologie Romano-Catolică Practică şi Misionară vor avea cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a lucra în următoarele domenii:

 • sociologia şi antropologia comunicării religioase o metode de cercetare şi de analiză a discursului social şi biblic o practici de comunicare interdisciplinară în mass-media o principii de etică creştină o consiliere psihopedagogică şi spirituală

Ce resurse avem?

 • cazare

 • burse de studiu

 • bibliotecă

 • capelă

Activităţi cu studenţii

 • congrese şi simpozioane o vizite la diferite obiective culturale

 • zile de reculegere

 • cateheze

 • zile de destindere

Conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu,
decan

Lasă un răspuns