Admitere Sesiunea Septembrie 2015: Studii universitare de masterat

   Pentru anul universitar 2015-2016, Facultatea de Teologie Romano-Catolică propune programul de masterat Strategii ale carităţii creştine. Cursurile acestui master sunt oferite în colaborare cu Facultatea de Filozofie – Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială şi se vor desfăşura pe o perioadă de doi ani (patru semestre).

   Misiunea programului de master ”Strategii ale carităţii creştine” constă în pregătirea complementară a absolvenţilor unui program de studii universitare de licenţă în perspectiva managementului eficient al resurselor umane în instituţii care au ca scop direct asistenţa socială a diferitelor categorii de persoane defavorizate sau în situaţii economice, sociale şi de sănătate speciale.

   Programul studiilor de master vizează formarea unor competenţe generale şi a unor competenţe specifice cu misiunea asumată, având ca dimensiuni de referinţă pregătirea pentru gestionarea şi rezolvarea pozitivă a problemelor specifice asistenţei sociale, cât şi cercetarea ştiinţifică în domeniu.

   Caracteristici ale programului

Master în Teologie socială
Forma de studiu: Zi
Perioada de studiu: 2 ani

   Numărul de locuri rămase pentru sesiunea septembrie 2015:

DOMENIUL
Specializarea
 Nr. locuri BUGET
 Nr. locuri TAXĂ
Teologie
Strategii ale carităţii creştine, Zi
6
9

   *Nr. locuri etnici şi diaspora – 1 loc buget, fără bursă şi 1 loc cu taxă

Perioada desfăşurării admiterii, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015::

Sesiunea septembrie:
07 – 09 septembrie înscrierea candidaţilor
10 – 12 septembrie selecţia şi afişarea rezultatelor

   Condiţii de înscriere

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de facultate cu Diplomă de licenţă, indiferent de domeniul în care aceasta a fost obţinută. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 2.000 RON

   Criterii de admitere:

   100% – media la examenul de licenţă

   Criterii de departajare în caz de medii egale:

   În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate.

   Confirmarea locurilor:

Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de masterat trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru confirmarea locului în perioada 14.09.2015-18.09.2015 şi 27.07.2015-31.07.2015. Ei vor depune la dosar diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original (în cazul în care nu le-au depus la înscriere), vor semna o declaraţie pe propria răspundere, şi vor achita următoarele taxe:

 • Candidaţii admişi la buget: taxa de înmatriculare – 50 RON
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă: 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I – 300 RON

   Acte necesare pentru dosarul de admitere:

 • Diploma de licenţă în original şi Suplimentul de diplomă. Candidaţii care nu au primit diploma de licenţă şi Suplimentul de diplomă vor aduce Adeverinţa de licenţă în original. Dacă un candidat nu depune la dosar diploma în original, el va depune copii legalizate (pentru domeniile din afara UAIC) sau copii simple (pentru domeniile din UAIC), la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie xerox B.I./C.I.;
 • Certificatul de botez;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Două fotografii (tip buletin);
 • Curriculum vitae (CV);
 • Dosar plic;

   Pe durata studiilor, studenţii vor beneficia de cazare fie în căminele Universităţii în fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

   Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro,www.ftrc.uaic.ro.

Lasă un răspuns