ADMITERE 2024: Studii universitare de licență

  Regulament Admitere Licență 2024-2025

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR 

Vezi videoclipul de prezentare

Specializări oferite pentru studii universitare de licenţă
 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF)
Perspective de carieră
  Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala pregătește

 • asistenți sociali,
 • consilieri în probleme sociale,
 • mediatori sociali,
 • pedagogi în licee seminariale,
 • consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești,
 • documentariști,
 • lucrători în sistemul social public și privat,
 • asistenți de cercetare,
 • cercetători,
 • funcționari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregătește

 • asistenți pastorali pentru cultul romano-catolic
 • profesori pentru învățământul religios primar și secundar
 • expert în probleme ale minorităților religioase
 • asistenți de cercetare, cercetători
 • funcționari publici.
 Oportunităţi de angajare
 • Organizații non-guvernamentale şi bisericeşti
 • Primării și administrație publică
 • Centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate
 • învățământ
 • Mass-media (departamente sociale)
 • Institute de cercetare,
 • Departamente de resurse umane
Continuarea studiilor
  Absolvenții au posibilitatea să se înscrie la masteratul Facultății noastre:

 • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)

După absolvirea acestuia, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase.

Este posibilă și continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii înrudite.

Numărul de locuri aprobate pentru anul academic 2024-2025

Studenți români:

 • Locuri repartizate statistic – 22
 • Locuri destinate formării cadrelor didactice – 2
 • Candidați proveniți din sistemul de protecție socială – 1
 • Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități – 1
 • Absolvenți licee din mediul rural – 1
 • Etnici rromi – 1
 • Locuri cu taxă – 20

Români de pretutindeni

 • Buget cu bursă – 6
Perioada desfăşurării admiterii
Sesiunea iulie:

 • 15 – 20 iulie 2024 – înscrierea candidaţilor
 • 22 – 27 iulie 2024 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 
Sesiunea septembrie:

 • 6 –9 septembrie 2024 – înscrierea candidaţilor
 • 10-11 septembrie 2024 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Admiterea cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației.

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației

Taxe

Taxa de înscriere: 0 RON

Taxa de şcolarizare: 2000 RON

Criterii de admitere

Teologie Romano-Catolică asistenţă socială

 • 100% – media examenului de bacalaureat 

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • 100% media examenului de bacalaureat 

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în ciclul de studii liceale premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie, absolvenți cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere

Criterii de departajare în caz de medii egale
 1. Media anilor de studii din liceu
 2. Media obținută la proba scrisă la Limba și literatura română la examenul de bacalaureat
Actele necesare

• Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original (se acceptă diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în copie dacă s-a efectuat o înscriere prealabilă la o altă facultate, caz în care se va adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere), Diploma de Bacalaureat sau un document echivalent și atestatul de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României sau dosarul de echivalare complet în vederea transmiterii de către Universitate către CNRED;

• Adeverință de Bacalaureat, în original (doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023/2024 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii la concursul de admitere);

• Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

• Original* și copie după certificat de naștere;

• Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

• Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• Candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilități vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților unei instituții de învățământ superior: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);

• acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal;

• Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

• Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face ONLINE sau prin prezența fizică a candidatului.

 • Pentru înscrierea ONLINE documentele vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://inscriere.uaic.ro/). Candidații declaraţi admişi au obligația ca odată cu confirmarea locului să își completeze dosarul de înscriere cu actele în original.

Important

În perioada 29 iulie-2 august 2024, respectiv 12,13 și 16 septembrie 2024, candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original (candidații admiși cu taxă care sunt admiși sau urmează un alt program de studii vor depune copii legalizate ale actelor de studii însoțite de o adeverință care să ateste prezența actelor de studii în original la o altă facultate)

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 100 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 Ron). Aceste taxe se achită online la adresa  https://plati-taxe.uaic.ro/ sau la orice agenţie BRD.

3. Sa semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

4. Să depună la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

Ce cursuri se fac?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe Biblice ♦ Introducere în sociologie ♦ Teologie dogmatică ♦ Istoria Bisericii ♦ Psihologie socială ♦ Drept şi legislaţie în asistenţa socială ♦ Dezvoltare umană ♦ Teologie morală ♦ Teologie socială

 • Discipline de specialitate

Introducere în asistența socială ♦ Filozofie ♦ Sistemul de asistenţă socială ♦ Practică de specialitate ♦ Metodologia cercetării în științele sociale ♦ Politici sociale ♦ Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice ♦ Psihologia vârstelor vieții religioase ♦ Teologie liturgică ♦ Istoria filosofiei creştine ♦ Religie și asistență socială ♦ Consiliere în Asistenţa Socială ♦ Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe ♦ Asistenţa Socială a familiei şi copilului ♦ Asistenţa socială a persoanelor vârstnice ♦ Bioetică ♦ Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilități ♦ Asistența socială a persoanelor delincvente ♦ Spiritualitate ♦ Drept canonic ♦ Asistenta sociala în Uniunea Europeană ♦ Managementul și evaluarea programelor de asistență socială

 • Discipline complementare

Tehnologii informaţionale şi de comunicare ♦ Educaţie fizică ♦ Limba italiană ♦ Metodologia lucrărilor ştiinţifice ♦ Antropologie creştină ♦ Etică și integritatea academică

Teologie Romano-Catolică Pastorală
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice (Introducere în Sfânta Scriptură Pentateuhul, Cărţile istorice, Cărţile profeţilor, Evangheliile, Scrisorile sfântului Paul) ♦ Teologie dogmatică (Sfânta Treime, Antropologia teologică, Cristologia, Pneumatologia) ♦ Istoria Bisericii

 • Discipline de specialitate

Filosofie (Logică, Epistemologie şi Cosmologie, Ontologie, Metafizică, Cosmologie şi antropologie filozofică, Teodicee, Etica) ♦ Istoria filosofiei ♦ Teologia spirituala ♦ Teologie fundamentală ♦ Teologia religiilor ♦ Dreptul canonic ♦ Teologie morală (Fundamentală, Morala virtuţilor, Biotetica, Doctrina socială a Bisericii) ♦ Liturgie ♦ Teologie pastorală ♦ Psihologia experienței religioase ♦ Catehetică ♦ Patrologie ♦ Misiologie ♦ Limbi clasice: latină, greacă, ebraică ♦ Muzica ♦ Retorică ♦ Practică pastorală

 • Discipline complementare

Limba italiană ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Educație fizică ♦ Etică și integritate academică

Cine sunt profesorii?

Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

 • Profesori titulari

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu, Prof. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu, Conf. univ. dr. pr. Fabian Doboş; Lect. univ. dr. pr. Iacob Iosif; Lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaş,  Lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, Lect. univ. dr. pr. Lucian Păuleț, Lect. univ. dr. pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă; Lect. univ. dr. pr. Gabriel-Iulian Robu; Asist.univ.drd. pr. Gabriel Hălănduț; Asist.univ.drd. Ramona Ciobanu

 • Profesori invitaţi

Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu,  Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, Prof. univ dr. Daniela Cojocaru, Conf. univ. dr. Maria Mihăilă, Conf. univ. dr. Ștefan Boncu, Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Nina Mihalache, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, Lect. univ. dr. Roxana-Mihaela Vasiliu, Lect. univ. dr. Maria Andronache, Prof. Stelian Hadâmbu; Prof. Roxana Necula, Prof. Fulvina Blînda

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • Profesori titulari

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu, Prof. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu,  Conf. univ. dr. pr. Fabian Doboş; Lect. univ. dr. pr. Iacob Iosif; Lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaş,  Lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, Lect. univ. dr. pr. Lucian Păuleț, Lect. univ. dr. pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă; Lect. univ. dr. pr. Gabriel-Iulian Robu; Asist.univ.drd. pr. Gabriel Hălănduț; Asist.univ.drd. Ramona Ciobanu

 • Profesori invitaţi

Lect. univ. dr. pr. Iosif Antili, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu. Prof. Stelian Hadâmbu, asist. univ. dr. pr. Cristian Diac

De ce la noi?

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

 • într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română
 • într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 • într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 • într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 • într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare
Ce resurse avem?
 • Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

 • Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

 • Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 50.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

 • Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

 

Activităţi extracurriculare

Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific
 • vizite la diferite obiective culturale din Iaşi
 • zile de reculegere
 • cateheze
 • zile de destindere

 

Lasă un răspuns